Általános szerződési feltételek, Adatvédelmi nyilatkozatok

Demeter Group Kft. (továbbiakban: Eladó) a https://seoprofesszor.hu weboldalon található webáruházában
(továbbiakban: „webáruház”) kínált termékeit és kapcsolódó szolgáltatásait az alábbi Általános Szerződési Feltételek
mellett értékesíti (továbbiakban: „ÁSZF”):

I. AZ ÁSZF SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és
szolgáltatások teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Eladó weblapján (https://seoprofesszor.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://seoprofesszor.hu weboldalról.

I.1. AZ ELADÓ ADATAI


1.1.1. A webáruházban kínált termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai:
a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: MKB Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://seoprofesszor.hu
i) E-mail: info@seoprofesszor.hu
j) Telefonszám: +36 (70) 6022941
k) Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu
A továbbiakban mint : „Eladó”

1.1.2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Az ügyfélszolgálat kizárólag online érhető csak el, mivel a webáruházban az aktuális aszf érvényessége ideje alatt csak online szolgáltatások érhetőek el termékként.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 

E-mail: info@seoprofesszor.hu
weboldal cím: https://seoprofesszor.hu
Telefon: +36 (70) 6022941

I.2. ALAPVETŐ FOGALMAK

Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerinti, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Vállalkozás: a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 4. pontja szerinti, szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés
Termék: minden, a webáruház kínálatában szereplő ingó dolog és online szolgáltatás, mely a fogyasztói szerződés tárgyát képezi;
Webáruház: a seoprofesszor.hu bejegyzett domain néven működő weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak;
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli
nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi
kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

I.3. AZ ÁSZF HATÁLYA

1.3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindazokra az adásvételi szerződésekre, amelyeket az Eladó a webáruházban megvásárolható bármely termék és kapcsolódó szolgáltatások értékesítésére vonatkozóan bármely Vevővel jelen ÁSZF hatályba lépésének napját követően megköt (Eladó és Vevő továbbiakban együttesen: Felek).
1.3.2. A távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vevő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet. Eladó gondoskodik arról, hogy a Vevő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy
nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A „Megrendelés elküldése” gomb könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal van ellátva,
amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
1.3.3. Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A felek közötti szerződéses jogviszony jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a
Vevő által megküldött megrendelésből és a megrendelés elfogadásának Eladó által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni. A megrendelés elektronikus úton történő elküldésével a Vevő a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.
1.3.4. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei a felek közötti jogviszony tekintetében hatálytalanok.

II. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
(Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.
2.2. Jelen ÁSZF 2022. szeptember 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan
módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt minimum 8 (nyolc) nappal a weboldalán
közzéteszi. Felhasználók a weboldal/webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép az Eladó által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

III. KISEGÍTŐ SZABÁLYOK

3.1. Az ÁSZF és az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári munkanapokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra nem eshet.
3.2. A szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat az Eladó levelezési fióktelepére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a teljesítési adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
3.3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltatási szerződés létrejöttét követően,
az adott vásárláshoz kapcsolódóan a teljesítési adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az I.1. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános
Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

3.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tizedik), (c) Európán kívül pedig 20.(huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.2-III.3. pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
3.5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.
3.6. Az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltatási megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik
továbbá, hogy abban az esetben, ha az egyedi adásvételi és /vagy szolgáltatási szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
3.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni
kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Megbízott mindenkori székhelye szerinti helyi bíróság illetve törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.8. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom
A Vevő által webáruházban leadott megrendelések adatait Eladó tárolja. Vevő a megrendelése után e-mailben minden esetben megkapja rendelésének összefoglalóját. Amennyiben regisztrált felhasználója a webáruháznak, úgy utólagosan bármikor a Fiókom/Rendelések menüpont alatt tudja megtekinteni, kinyomtatni korábbi rendeléseit. Amennyiben Vevő regisztráció nélkül vásárolt a webáruházban (vendégvásárlás), úgy utólagosan kérésre Eladó megküldheti a rendelés adatait a Vevő által kért formában (e-mailen).

IV. AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK FOLYAMATA, A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI, VEVŐI REGISZTRÁCIÓ

IV.1. A REGISZTRÁCIÓ MENETE

4.1.1. A Vevő az Eladó termékeihez és szolgáltatásaihoz a https://seoprofesszor.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz nem kötött. A megrendelést vendégvásárlóként is végre lehet hajtani. A Vevőnek a webáruház nyitóoldalának főmenüjében található „FELHASZNÁLÓI FIÓKADATOK” gombra (ikonra), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva – saját felhasználónév és jelszó megadásával – a „Regisztráció” részlegen, vagy a vásárlás során a fizetési folyamatba beágyazva, az adatlap pontos kitöltésével nyílik lehetősége a regisztrációra. Vevő a webáruházban történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a webáruház oldalán közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, és egyértelműen hozzájárul, hogy személyes adatait a megrendelések feldolgozására, a weboldal felhasználói élményének fokozása, fiókadatok kezelése, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyéb célokra Eladó felhasználja.
A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatok elküldéséből eredő károkért Eladó nem vállal felelősséget. A regisztrációt követően a Vevő a későbbiekben a webáruház nyitóoldalán található főmenü „FELHASZNÁLÓI
FIÓKADATOK” gombjára (ikonjára), vagy a lábléc “BEJELENTKEZÉS/REGISZTRÁCIÓ” linkjére kattintva, majd az oldalon
felhasználónevének és a jelszavának megadásával, és a „Bejelentkezés” gombra való kattintással juthat el az egyéni felhasználói felületre.
4.1.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást (pl. folyamatos seo szolgáltatás, rendszeres ads hirdetések kezelése ), amennyiben a webáruházhoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis a webáruházban a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
4.1.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel
összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell
fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.
4.1.4. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a webáruházba történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a webáruház, vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más
hasonló okból származnak.

IV.2. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.2.1. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” vagy a termékek melletti „X” feliratra kattintva, vagy a böngészőablakban történő visszalépéssel).
4.2.2. A vásárlás során adatbeviteli hibának minősül a rosszul megadott rendelési mennyiség, rossz termék elhelyezése
a kosárban, rendelési adatok pl. email cím elírása stb. A vásárláshoz, kiszállításhoz szükséges adatok pontos megadása a
Vevő felelőssége.
4.2.3. Amennyiben a Vevő véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése törlését, vagy módosítását. A hibás rendelés törlését a
megrendeléskor/regisztrációkor megadott email címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Eladó felé. Ezt követően a helyes adatokat tartalmazó rendelés újra feladható.
4.2.4. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jogosult a hibás adatbevitelből eredő minden kár-, és költségének Vevőre történő áthárítására, Eladó a hibás adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rendelés során
pontatlanul megadott elektronikus levélcím, illetve a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a rendelés visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, így meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

IV.3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK – SZOLGÁLTATÁSOK

4.3.1. A Felek között létrejövő szerződés tárgyát a webáruházban megvásárolható szolgáltatások, mint „termékek” köre képezi.
4.3.2. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A „termékekre” vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban értendők, a törvényben előírt áfát tartalmazzák – azonban nem tartalmazzák.
4.2.3. A webáruházban Eladó részletesen feltünteti a szolgáltatások nevét terméknévként, leírását, a megjelenített fotó csupán illusztráció a szolgáltatások tényéből fakadóan.
4.2.4. A vásárolható szolgáltatások lényeges paramétereit és részleteit a
konkrét árucikk információs oldaláról, valamint a termékinformációs oldalról lehet megismerni. Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
Amennyiben a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a webáruház oldalain közölteknél Vevőnek több információra van szüksége, kérjük,
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.1.2. pontban találja.
4.2.5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.2.6. Eladó által a webáruházban forgalmazott szolgáltatások megvásárlását követően felveszi a kapcsolatot online vagy telefonon a Vevővel. Eladó a vevő által szóban és írásban közölt adatok alapján dönti el, hogy a szolgáltatás elvégzése ezek alapján teljesíthető e. Ennek a felülviszgálatnak és megrendelés elfogadásának a határideje maximum 14 nap. Amennyiben Eladó a rendelkezésére álló 14 napon belül nem utasította vissza a szolgáltatás elvégzését és nem utalta vissza a befizetett díjat, akkor részéről is elfogadott – teljesíthető státuszba lép a szerződés.

4.2.7. Eladó és Vevő az online vagy telefonos egyeztetés alkalmával közösen döntik el, hogy elegendő e számukra a „termékleírásban” meghatározott feltételekkel és az ászf-ben meghatározottak szerinti együttműködés szabályozása vagy szóban esetleg egyedileg írásban is pontosítják egymással egy megbízási szerződés keretében ezt. Ennek elmulasztása esetén elfogadják jelen ászf – ben foglaltakat.

IV.4. A TERMÉKEK – SZOLGÁLTATÁSOK KIVÁLASZTÁSA

4.4.1. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a https://seoprofesszor.hu weboldal egyes szolgáltatások oldalain a kiválasztott szolgáltatás „Kosárba” gombjára kattintva tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő szolgáltatásokat kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett „termékárak” azonosak a vételárral mivel nem fizikai termékek, ezért kiszállítási díjak nem terhelik. Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak információs adatlapját – ahol egyes szolgáltatások leírása tartalmazhat olyan plusz költségeket a szolgáltatás igénybevétele során, melyet Vevőnek nem az Eldónak, hanem egy harmadik félnek kell fizetnie. Vásárlási szándéka
esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A főmenü „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a vásárlás végösszegét és a szállítási költséget. A megrendelés ezen szakaszában ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók, valamint itt érvényesítheti kuponkedvezményét, illetve beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait.
4.4.2. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem
jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelés-módosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

IV.5. A VÁSÁRLÁS (TERMÉKRENDELÉS) FOLYAMATA

4.5.1. A webáruházban a Vevő a termékek megvásárlására vonatkozó szándékát (megrendelését) ráutaló magatartással jelezheti az Eladó felé az alábbiak szerint.
4.5.2. A webáruházban a Vevő minden termék mellett megadhatja a megrendelni kívánt mennyiséget, amelyet a termék kosárba helyezésével választhat ki megvásárlásra. A Vevő a kosár tartalmát a megrendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
4.5.3. A termékek kiválasztását követően a Vevő a bal oldali menüsor Kosár moduljának „Kosár megtekintése” gombjára, vagy a főmenü „KOSÁR” ikonjára/gombjára kattintva jut a vásárlásra kiválasztott termékek listájához, ahol módosíthatja a megrendelni kívánt termék mennyiségeket, valamint itt érvényesítheti kuponkedvezményét, illetve beválthatja a korábbi vásárlásokból származó hűségpontjait. A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a Vevő köteles kitölteni egy megrendelés adatlapot, amelyen meg kell adnia a számlázáshoz, szállításhoz szükséges további
információkat, illetve kiválasztani a fizetési és szállítási módot. A Vevő ezt követően köteles ellenőrizni az általa bevitt adatok helyességét, az esetleges adatbeviteli hibákat kijavítani. A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül, mely nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevő a megrendelés elektronikus úton történő elküldésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, mely tényt a megrendelés elküldése előtt a checkbox bepipálásával köteles jelezni.

IV.6. A TERMÉKRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE (AJÁNLATTÉTEL), A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.6.1. A weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek, az online vásárlás
folyamatában a Vevő vételi ajánlatot tesz a webáruházban bemutatott termékre Eladó felé. A webáruház a megrendelés visszaigazolásával fogadja el a vételi ajánlatot. Ezzel a visszaigazolással jön létre a távollévők között kötött
szerződés. ( ÁSZF 4.2.6 és 4.2.7 pontjaival kiegészülve)
4.6.2. Az automatikus visszaigazoló e-mail, amelyet a webáruház rendszere minden rendelés beérkezésekor kiküld a Vevő e-mail címére – amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van” – nem számít ilyen visszaigazolásnak, így ezzel még nem jön létre a szerződés.

4.6.3. Amennyiben a webáruház bármely üzletileg magyarázható ok (pl. készlethiány, Vevő korábbi károkozó magatartása, stb) miatt nem fogadja el a vételi ajánlatot, és a megrendelését nem igazolja vissza, nem is köteles azt
teljesíteni, mivel nem jött létre a szerződés.
4.6.4. Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, azután a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is nyugtázza. Ez az értesítés a megrendelés részleteit és feldolgozásának megkezdését rögzíti, azonban még nem jelenti az Eladó részéről a megrendelés elfogadását, és a szerződés létrejöttét. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a 4.1.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
4.6.5. A megrendelést az Eladó abban az esetben fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, az adatok valósak és a megrendelést az Eladó kapacitására – előreláthatólag teljesíteni tudja. Az Eladó a Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból eredő teljesítési késedelemért, egyéb hibáért semminemű felelősséget nem vállal.
4.6.6. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi elfogadásának visszaigazolása e-mailben a Vevő számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. ( ÁSZF 4.2.6 és 4.2.7 pontjaival kiegészülve)
4.6.7. A létrejött szerződés alapján az Eladó a szolgáltatás teljesítésére, a Vevő pedig az ellenérték megfizetésére köteles.
4.6.8. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak.
4.6.9. Vevő a jelen ÁSZF-et, az elküldött megrendelést és a megrendelés visszaigazolását papírra kinyomtathatja vagy egyéb tartós adathordozóra elmentheti, amely biztosítja számára az elektronikus úton létrejött szerződés
megjelenítését.
4.6.10. Eladó a vásárlásról elektronikus számlát állít ki, mely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek, és a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával
belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. Az ÁSZF 4.2.6 pontban részletezett esetleges Eladói elállás esetén storno számla kerül kiállításra és a Vevő számára a teljes vásárlási összeg visszautalásra kerül, melyhez Vevő köteles a bankszámlaszámot megadni Eladó részére. Eladó a díjat készpénzben nem köteles visszafizetni semmilyen körülmények között.

V. A VÉTELÁR ELEMEI ÉS TELJESÍTÉSE

V.1. „TERMÉKÁR” vagyis SZOLGÁLTATÁS ÁRA

5.1.1. A termékár minden költséget magában foglal, kivéve egyes szolgáltatások esetében a 3-dik félnek fizetendő díjakat, de ezeket vagy a termékleírásban vagy az első online egyeztetés során Eladó megosztja Vevővel – Eladó I.1. pontban megjelölt bankszámlaszámára előre utalással, vagy a Paylike vagy Stripe online fizetési rendszerén keresztül bankkártyával meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltási szerződés keretében legalább egy terméket vásárolt.
5.1.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

V.2. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJAI

5.3.1. A megvásárolt „termékek” mint szolgáltatások teljesítése a termékleírásokban találhatóak. Mivel ezek egyszeri és folyamatos online kivitelezési szolgáltatások ezért teljesítsükkel kapcsolatos részleteket is egyediek.
5.3.2. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a https://seoprofesszor.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségen keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a megbízás során Vevő által megadott alapadatokat hibásan alkalmazta a szolgáltatással érintett weboldalon esetleg egyéb online felületeten. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) tejesítés átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
5.3.5. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó által végzett online szolgáltatások zömére szerződő két félen kívül még más külső tényzők – cégek is jelentős hatást gyakorlhanak, melyek nem teljesen kiszámíthatóak. Ilyen pédául a keresőoptimalizáslás vagy az ads típusú fizetett hirdetések futtatása, melyekre a Google INC algoritmusai nem nyilvánosak és rendszeresen változnak, frissülnek. Ezek esetleges káros hatásai miatt Eladó feleőséget nem vállal.
5.3.6. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy
azt a https://seoprofesszor.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségre (info@seoprofesszor.hu), illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (a lakóhelye szerint illetékes járási
hivatal fogyasztóvédelmi osztályához) vagy a bírósághoz fordulhat, illetve az online vitarendezést is választhatja.
Fogyasztóvédelmi panaszának benyújtásához az alábbi linken talál segítséget:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok.
Fogyasztóvédelmi panaszát beadhatja lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen, postai
úton vagy e-mailben. A kormányhivatalok elérhetőségét az alábbi linken találja meg: https://jarasinfo.gov.hu/

  • Pest Megyei Kormányhivatal
  • CÍM: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
  • TELEFONSZÁM: (29) 561-200
  • E-MAIL: dabasi.jarasi.hivatal@pest.gov.hu
  • ÜGYFÉLFOGADÁS: A hivatalvezető előzetes időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleket

A termékek minőségével, valamint az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltatói szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói
jogvita bírósági eljáráson kívüli békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei
kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII törvény 20. § (5) bekezdés). Az Eladót békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület által megküldött értesítésre kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges
azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
Békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek
A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


Online vitarendezés:
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (a fogyasztói jogviták online rendezéséről)
felhatalmazása alapján az Európai Bizottság elindította az európai online vitarendezési platformot, mely a
https://webgate.ec.europa.eu/odr címen érhető el. Ez a platform az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező
fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő
kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így a pénzügyi fogyasztói jogviták, bírósági eljáráson kívüli
rendezésére szolgál. Az online vitarendezési folyamat elindításához a fogyasztónak regisztrálnia kell az Európai Bizottság
által működtetett elektronikus felületen. Panaszt regisztráció nélkül is létre lehet hozni, később azonban szükség lesz rá.
Ezen szolgáltatás ingyenes és több nyelven érhető el.

V.4. ELJÁRÁS HIBÁS ÁR ESETÉN

5.4.1. Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától
jelentősen eltérő, irreális árért (pl.: 0 Ft-os ár). Ilyen esetekben Eladó nem köteles a terméket a hibásan feltüntetett áron szolgáltatni, a megrendelést teljesíteni. Jogszabály szerint a Vevőről feltételezni kell, hogy kellő körültekintéssel rendel, és tisztában van a megrendelni szándékozott termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal
is, ha egy weboldalon az adott termék ára túlságosan alacsony.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os
    kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

V.5. JOGFENNTARTÁS, TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

5.5.1. Amennyiben Vevő korábban már úgy rendelt terméket, hogy annak árát nem fizette meg (kivételt képez, amikor elállási jogával élt), az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár előre történő megfizetéséhez köti. Folyamatos havidíjas szolgáltatást – ismétlődő bankkártyás előre fizetéssel rendezi Vevő az Eladó részére.
5.5.2. Eladó visszatarthatja a teljesített szolgáltatás részeinek vagy egészének átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy annak árának kifizetése
sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki
jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét. Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.

VI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA, AZ EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS AZ ELÁLLÁSI JOG

6.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében –
megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
6.2. Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba
lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a https://seoprofesszor.hu honlapon külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.
6.3. Az egyedi adásvételi és / vagy szolgáltatási szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
6.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
6.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet alapján a fogyasztót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg internetes vásárlás esetén. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, így tehát jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásnak helye nincs.
A Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára
szolgáltatott terméknek,
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 naptári
napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele. Az eladó szolgáltatására vállalt határideje meghosszabbodik ezzel a 14 napos elállási idővel – kivételt képez ez alól, ha errő a jogáról Írásban ( e-mailben) Vevő lemond.
Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF I/1. pontjában feltüntetett elérhetőségekre az elállási
időszak alatt.

Elállás esetén a Vevőnek jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot, a számla másolatát (elhagyható) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell igazolt módon (pl
futárszolgálattal vagy postai úton e-mailben) juttatnia az Eladó címére: 1.1 pontban részletezett.
6.6. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatban felmerült estleges költségeket.

6.7. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – teljes összeget legkésőbb az elállás kézbesítésétől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti a szerződés megszüntetése kapcsán felmerült esetleges költségeit.
6.8. Eladó mindaddig visszatarthatja az ügylet teljes összegét, amíg számára pl a fizetési szolgáltató számára azt el nem utalta. Ilyen lehet a bankkártyás fizetésel történő teljeítés – mely átutalása maximum 10 napot vesz igénybe.
6.9. Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza amennyiben lehetséges – ellenkező esetben ez kizárólag banki átutalással történhet.
A Vevő kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.
6.10. A Vevőt nem illeti meg a 6.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási
jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is
visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható. Ezen felül Vevő a termék használatából fakadó értékcsökkenésért felelősséggel
tartozik a vállalkozás felé.
6.11. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni
• amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [4.1.3. pont];
• az átutalás késedelme [5.2.1. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
• ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 14 (tizennégy)
munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez
[5.3.1. pont].
6.12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet itt érhető el:
https://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
6.11. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

VII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

VII.1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

7.1.2. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztói szerződés esetén Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
7.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény
teljesítése lehetetlen, vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Vevő elállhat a
szerződéstől, amennyiben a kötelezett nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, e kötelezettségének megfelelő
határidővel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kicseréléshez vagy kijavításhoz fűződő érdeke megszűnt. A
termék kijavításával, illetve a javítási idejével a jótállási idő meghosszabbodik, míg a kicserélt termék esetében a jótállás
újraindul. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve,
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
7.1.4. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta számla vagy a számla
másolatának bemutatásával. Ebben az esetben Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a
termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba
oka Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles a Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

VIII. ADATVÉDELEM

VIII.1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

a) Demeter Group Kft.
b) Székhely és levelezési cím: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
c) Ügyvezetők: Demeter Róbert és Demeter Miklós
e( Cégjegyzék szám: 13-09-214102
d) Adószám: 27179820-2-13
f) Bank: Budapest Bank
g) Bankszámlaszám: 10101023-73099200-01005000
h) weboldal címe: https://seoprofesszor.hu
i) E-mail: info@seoprofesszor.hu
j) Telefonszám: +36 (70) 6022941
k) Tárhelyszolgáltató: Tárhely.eu szolgáltató Kft., 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241., e-mail címe: support@tarhely.eu, utalas@tarhely.eu, weboldala:tarhely.eu
A továbbiakban mint : Adatkezelő

VIII.2 ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek
megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

8.2.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Vállalkozásunk internetes honlapjának üzemeltetése, a szerverek fenntartása és kezelése céljából adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki a hardver üzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk

tartamáig – kezelheti a szervereken tárolt személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása,
karbantartása a szerveren.
Cégnév: Tárhely.eu szolgáltató Kft.
Postai cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241
Székhely cím: 1144.Budapest, Ormánság utca 4. X.em.241
Telefon: 06 1 789 2789
e-mail címe: support@tarhely.eu
Honlap: https://tarhely.eu


8.2.2. A csomagelőkészítéssel és áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött megállapodás alapján közreműködik a megrendelt
árucsomagok előkészítésében, illetve kiszállításában. Adatfeldolgozó a csomagok előkészítése, és a megrendelt termék
kézbesítéséhez szükséges személyes adatok (érintett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke) felhasználásával
készíti elő, illetve szállítja ki a terméket.
Cégnév: GLS General Systems Logistics Hungary Kft. 
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2
E-mail: info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 29 88 67 00
Cégnév: Magyar Posta Zrt
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
Levelezési cím: 1540 Budapest
Adószám: 10901232-2-44
E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefonszám: +36 1 767-8272

8.2.3. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges
mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Cégnév: Tharanis Ügyvitel Kft. – Pörzse Norbert
Székhely: 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.
Cégjegyzékszám: 01-09-386584
Adószám: 29311103-2-41
E-mail: info@tharanisugyvitel.hu

8.2.4. Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetés esetén
Az Adatfeldolgozó a Vállalkozással (mint adatkezelővel) kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya adatokat továbbítjuk a Paylike ApS., mint pénzintézeti szolgáltató felé. A Paylike-al
történő online fizetési módozat választása esetén a vásárlás során kosárba helyezett termékek, a kosárban megjelenő vásárlási adatok (árak, költségek), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási/szállítási cím, IP cím a Paylike rendszere felé kerülnek továbbításra. A fizetés során megadott bankkártya adatok közvetlenül a fizetési
szolgáltató oldalán kerülnek megadásra, így azok nem kerülnek az Adatkezelő birtokába.

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Paylike ApS. banki szolgáltatásokat nyújtó partnere a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member program tagjának minősül.

Cégnév: Paylike ApS.
Székhely: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
Levelezési cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
E-mail: hello@paylike.hu
Telefonszám: +36 1 500 9480

8.2.5. Hirdetési tevékenységgel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Cégnév: Facebook Inc.
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK, CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com
Cégnév: Google LLC.
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Weboldal: www.about.google.com
VIII.3. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÁS WEBOLDALÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
8.3.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag
elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.
VIII.4. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A SÜTIKRŐL
8.4.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónévérték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet
érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél
ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
8.4.2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót
megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik,
hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a
weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google
Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
8.4.3. A sütik fajtái:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem
működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett
a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb.
Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye
fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session

cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az
elindítástól a kilépésig).
Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például
milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat
jelentik.
Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik: bár nem sok közük van a „teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a
sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött
idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik).
Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hHYPERLINK
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu”l=hu
Marketing célú sütik: a marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél
az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő
tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.
8.4.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az
utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy
megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
•Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
• Microsoft Edge: https://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy –
szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
VIII.5. TÁJÉKOZTATÁS A VÁLLALKOZÁS HONLAPJÁN ALKALMAZOTT SÜTIKRŐL, ILLETVE A LÁTOGATÁS SORÁN
LÉTREJÖVŐ ADATOKRÓL
A látogatás során kezelt adatkör: A vállalkozás weboldala a használat során a látogatóról, illetve az általa böngészésre
használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
• kattintás.
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.
A honlapon alkalmazott sütik
8.5.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók
böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül

elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének
időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és
az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.
A weboldal üzemeltetője az alábbi alapvető működéshez nélkülözhetetlen sütiket használja a teljesítmény érdekében:

TÁBLÁZAT

8.5.2. Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta
sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának
kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.
8.5.3. Teljesítményt biztosító (statisztikai) sütik:
Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,
kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.
A weboldal üzemeltetője az alábbi statisztikai sütiket használja a weboldal elemzése, és reklámajánlatok küldése
érdekében:

TÁBLÁZAT

8.5.4. Marketing célú sütik:
Az adatkezelés célja: a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követése, az egyéni felhasználók számára minél
relevánsabb hirdetések közzététele, illetve preferenciájuknak megfelelő tartalmak megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A weboldal üzemeltetője az alábbi marketing célú sütiket használja a weboldal-tevékenységek nyomon követése, és
reklámajánlatok küldése érdekében:

TÁBLÁZAT

IX. SZERZŐI JOGOK
9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.
9.2. Miután a https://seoprofesszor.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://seoprofesszor.hu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő

IX. SZERZŐI JOGOK
9.1. Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webáruház, weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a weboldal, és aldomaineken elérhető weboldali terjesztésének tekintetében.
9.2. Miután a https://seoprofesszor.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a  https://seoprofesszor.hu weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő

Kelt: 2022 év szeptember hónap 1. napján

Kitűzés a Pinteresten

Megosztás